Thường trực Liên đoàn luật sư Việt Nam

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting

banner_06.png
tai_lieu_huong_dan.png
dang_ban_dien_thoai.png

Danh sách ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II:

Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh.jpg

Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh

Phó Chủ tịch Phan Trung Hoài.jpg

Phó Chủ tịch Phan Trung Hoài

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chiến.jpg

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chiến

Null.JPG

Phó Chủ tịch

Null.JPG

Phó Chủ tịch

Năm sinh: 10/1/1960

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bắc Ninh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật

Điện thoại:

Email: thinhdo@liendoanluatsu.org.vn

Năm sinh: 12/1/1960

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật

Điện thoại:

Email: hoaiphan@liendoanluatsu.org.vn

Năm sinh: 23/1/1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại:

Email: chiennguyen@liendoanluatsu.org.vn

Năm sinh:

Dân tộc:

Quê quán:

Học hàm, học vị:

Điện thoại:

Email:

Năm sinh:

Dân tộc:

Quê quán:

Học hàm, học vị:

Điện thoại:

Email: