Đại hội (bất thường) Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/7/2016 tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành Đại hội (bất thường) theo quy định của Hội đồng Luật sư toàn quốc để thảo luận và thông qua dự thảo Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn. Dự Đại hội có đại diện Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Lâm Xuân Tăng, Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Luật sư Lê Viết Đô, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn cùng các luật sư thành viên...


Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn gồm 9 chương, 46 điều quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn; quyền, nghĩa vụ của các luật sư; về mối quan hệ công tác giữa Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác ở Trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.


VP

0 views0 comments