ĐLS thành phố Hà Nội triển khai công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư năm 2015

Căn cứ Luật Luật sư được sửa đổi năm 2012, thực hiện Thông tư 10/2014/TT- BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư và triển khai Văn bản 05/LĐLSVN ngày 12/01/2015 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc gửi kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư năm 2015 theo Thông tư 10/2014/TT- BTP, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã họp chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư của Đoàn trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2014/TT- BTP ngày 07/4/2014 thì thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm (16 giờ làm việc/năm). Với số lượng luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội hiện nay khoảng 2.500 và gần 1.000 tổ chức hành nghề, công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả các luật sư trong Đoàn theo quy định là một công việc hết sức vất vả, đòi hỏi sự cố gắng rất cao của các thành viên trong Đoàn trên cơ sở thực hiện kế hoạch phải hết sức khoa học. Dự kiến từ tháng 03/2015, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch bồi dưỡng theo quy định với hai đợt trong một tháng và mỗi đợt là hai ngày. Để đáp ứng yêu cầu của các luật sư cũng như nội dung bồi dưỡng quy định tại Điều 12 Thông tư 10/2014/TT- BTP, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội đã phân công các tổ như cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật; kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu theo từng lĩnh vực gồm hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, hành chính, lao động, đất đai, tư vấn …; kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư; quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Tương ứng với các tổ chuyên môn theo nội dung trên, Trung tâm cũng mời các chuyên gia pháp lý, luật sư giàu kinh nghiệm và có uy tín tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các luật sư. Kiến thức của con người là hữu hạn của cả loài người là vô hạn, với tinh thần học tập và bồi dưỡng là suốt đời để không ngừng nâng cao năng lực trình độ, kiến thức của mỗi luật sư Thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, chắc chắn luật sư Hà Nội luôn giữ được niềm tin yêu của cộng đồng và xã hội ./.

Luật sư Lê Đăng Tùng (Văn phòng Luật sư Trường Giang, Đoàn luật sư TP. Hà Nội)

1 view0 comments