Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước có Tân Chủ nhiệm và Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Phước với 46/58 Luật sư đã tiến hành đại hội bất thường để thông qua Nội quy Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Phước và bầu Chủ nhiệm Đoàn, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật.


Ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Phước với 46/58 Luật sư đã tiến hành đại hội bất thường để thông qua Nội quy Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Phước và bầu Chủ nhiệm Đoàn, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật.


Kết quả Đại hội đã nhất trí thông qua Nội quy Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Phước với 11 chương và 56 điều. Đại hội cũng đã bầu Luật sư Phan Thông Anh, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư làm Chủ nhiệm Đoàn thay Luật sư Hoàng Kim Vinh chuyển sang làm công chứng viên; bầu Luật sư Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch làm Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật thay Luật sư Vũ Hồng Thành chuyển sinh hoạt về Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và bầu bổ sung Luật sư Lê Văn Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư.

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước

45 views0 comments