Cập nhật Danh sách ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại tâm điểm TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Updated: Aug 21, 2020
Số tiền ủng hộ cho đến ngày 21/8/2020: 315.647.800 đồng (Ba trăm mười lăm triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm đồng).


Danh sách tổ chức và cá nhân ủng hộ
579 views0 comments

Recent Posts

See All