Cập nhật Danh sách ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại tâm điểm TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Updated: Aug 21, 2020
Số tiền ủng hộ cho đến ngày 21/8/2020: 315.647.800 đồng (Ba trăm mười lăm triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm đồng).


Danh sách tổ chức và cá nhân ủng hộ
579 views0 comments