Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các quý vị đại biểu và khách quý! Hôm nay, Đại hội Đại biểu luật su toàn quốc lần thứ II khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội và gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý tham dự Đại hội cùng toàn thể luật sư trong cả nước những lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa các quý vị đại biểu, Năm năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn để xây dựng và phát triển. Từ chỗ nước ta có hơn 5.300 luật sư khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập (5/2009), đến nay đã có trên 9.000 luật sư và 63 Đoàn luật sư ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Liên đoàn luật sư Việt Nam đã phối họp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Bộ Công an tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng mối quan hệ phối họp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tôn trọng và bảo vệ quyền hành nghề họp pháp của luật sư; vai trò của tố chức luật sư ừong việc quản lý, tập họp, đoàn kết, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ừình độ chuyên môn, bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp của đội ngũ luật sư ngày càng được nâng cao; thực hiện có chất lượng việc tranh tụng tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự và cung cấp dịch vụ pháp lý cho xã hội; hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và diện chính sách được tăng cường; các luật sư đã tham gia tích cực vào quá trình cải cách tư pháp, xây dựng luật pháp, tư vấn các giao dịch quốc tế quan trọng... Đặc biệt là những hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Kết quả nói trên của Liên đoàn luật sư Việt Nam, là tiền đề và cơ sở vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Thưa các quý vị đại biểu, Bên cạnh những kết quả hết sức quan trọng nói trên, tổ chức và hoạt động luật sư nước ta hiện nay vẫn còn những hạn chế, thách thức không nhỏ, đó là: tỷ lệ luật sư trên số dân vẫn còn ở vào hàng thấp trên thế giới (nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới hải đảo, có nơi chỉ có 1 luật sư/11.000 người dân); chất lượng hoạt động của luật sư chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao về tố tụng và tư vấn pháp luật theo yêu cầu của cải cách tư pháp; cá biệt còn một số ít luật sư nhận thức về chính trị còn lệch lạc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chưa gương mẫu chấp hành pháp luật về hành nghề luật sư. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước với luật sư cũng còn nhiều hạn chế, một số địa phương chưa thực hiện đúng nội dung, tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư cũng như các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư. Đây là những vấn đề cần tích cực khắc phục trong thời gian tới. Thưa các quý vị đại biểu, Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định mục tiêu: " xây dựng nền pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cũng ghi nhận: “Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo ” và “Quyền bào chữa của bị can, bị cảo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm Đây chính là những định hướng và căn cứ pháp lý quan trọng để phát triển nghề luật sư ở nước ta. Với tư cách là một chủ thể tham gia hoạt động tư pháp, Luật sư có vai trò quan trọng ừong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... Trên tinh thần đó, tôi đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: Một là, Liên đoàn luật sư Việt Nam cần phối họp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức từ Trung ương đến địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt chế độ tự quản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư. Hai là,mỗi luật sư cần phải tự giác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu tuân thủ pháp luật, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp để trở thành những luật su giỏi, có uy tín cao, đáp ứng yêu cầu của đất nước, ngang tầm với các luật sư trong khu vực và trên thế giới, có đủ năng lực tham gia vào các tổ chức quốc tế và giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. Ba là, nghiên cứu đề xuất với các co quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện luật pháp, góp phần tạo hành lang pháp lý, thuận lợi cho luật sư, tổ chức luật sư hoạt động; xây dựng cơ chế để luật sư thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự; phát huy vai trò của luật su ngay từ trong giai đoạn điều tra nhằm bảo đảm cho mọi công dân có nhu cầu đều được luật sư trợ giúp pháp lý và được bào chữa khi bị xét xử về hình sự. Bổn là, Liên đoàn luật sư Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và giới luật sư; đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giới luật sư; bảo đảm các hoạt động của luật sư thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mở rộng hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tổ chức luật sư trong khu vực và trên thế giới. Thưa các quí vị đại biểu, Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí, sự trưởng thành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của đội ngũ luật sư Việt Nam, đồng thời mở ra triển vọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của giới luật sư trong cả nước. Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, kỷ cương, đánh giá đúng thực chất những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; quyết định phuơng hướng hoạt động của Liên đoàn luật sư nhiệm kỳ tiếp theo. Thưa các vị đại biểu Đại hội, Để chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội toàn quốc Liên đoàn Luật sư lần thứ II, Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Hội đồng Luật sư toàn quốc lần thứ I đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình về việc giới thiệu nhân sự, đồng thời các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước đã xem xét, thẩm định. Tại Đại hội này, trên cơ sở phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu vào Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam những người đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, có bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh cao trong hoạt động tư pháp, hoạt động luật sư, có khả năng tập hợp, đoàn kết luật sư cả nước phụng sự nhân dân, trung thành với Tổ quốc, hết lòng vì sự phát triển của tổ chức luật sư nói riêng và đất nước nói chung. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên đoàn và giới luật sư Việt Nam hoàn thành sứ mạng cao cả của mình. Chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./.

31 views0 comments