Công văn số 411/LĐLS ngày 04/11/2015 về việc báo cáo tình hình sử dụng trụ sở làm việc của các ĐLS

Công văn số 411/LĐLS ngày 04/11/2015 về việc báo cáo tình hình sử dụng trụ sở làm việc của các Đoàn Luật sư1 view0 comments