CLB Luật sư TMQT: Hội thảo "Diễn giải và áp dụng CISG trong thực tiễn HĐ mua bán hàng hóa quốc tế

19 views0 comments