Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ XI


Chiều 28/11/2020 tại Hà Nội, Hội đồng Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp phiên thứ XI với sự có mặt của 78 ủy viên. Phiên họp do LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn cùng các Phó Chủ tịch Liên đoàn: LS. Nguyễn Văn Chiến, LS. Nguyễn Văn Trung, LS. TS. Phan Trung Hoài và LS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh đồng chủ trì.


Toàn cảnh phiên họp


Tham dự phiên họp của Hội đồng luật sư toàn quốc có đại diện Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp, Cục A03 - Bộ Công an, Vụ Phi chính phủ - Bộ Nội vụ.


Luật sư Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh khai mạc phiên họp


Sau phát biểu khai mạc của Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đọc Tờ trình về dự thảo Hướng dẫn quy trình đề cử, ứng cử và lập danh sách nhân sự bầu vào các cơ quan chức năng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III. Luật sư Nguyễn Đình Thơ đọc Tờ trình về việc quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.


Luật sư Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch báo cáo dự thảo Hướng dẫn quy trình đề cử, ứng cử


Trên cơ sở thảo luận và kết quả biểu quyết tại phiên họp, Hội đồng luật sư toàn quốc đã thông qua Nghị quyết của phiên họp với các nội dung:

- Thông qua Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sửa đổi; giao Thường trực Liên đoàn chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện của Đại hội và Văn phòng Liên đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của các Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, hoàn chỉnh Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sửa đổi để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và trình Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

- Thông qua nội dung Hướng dẫn về quy trình đề cử, ứng cử và lập danh sách nhân sự bầu vào các cơ quan và chức danh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.

- Nhất trí lấy ý kiến bằng văn bản của các ủy viên Hội đồng luật sư toan quốc về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2015 - 2020) và phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2020 - 2025) của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; giao Thường trực Liên đoàn chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện của Đại hội và Văn phòng Liên đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của các Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và trình Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.


Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp thứ XI


384 views0 comments