Hội thảo “Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam”

Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam”. Trên 70 ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc đã đến tham dự Hội thảo.Phát biểu khai mạc Hội thảo, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã khẳng định vai trò của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong những năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế thực hiện Điều Lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho thấy, Điều lệ Liên đoàn cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-BTV ngày 22/7/2017 của Ban Thường vụ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trên cơ sở các định hướng cơ bản sau đây:

- Thứ nhất, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những tồn tại, vướng mắc và một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của đội ngũ luật sư phát sinh trong thực tiễn khi thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Thứ hai, tiếp tục kế thừa những quy định của Điều lệ hiện hành đã được thực tế kiểm nghiệm phù hợp với thực tiễn tổ chức, hoạt động của Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư thì giữ lại để Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III thông qua.

- Thứ ba, tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội-nghề nghiệp luật sư để sửa đổi Điều lệ phù hợp với thực tiễn hoạt động, phát triển của luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

- Thứ tư, rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện những thiếu sót về mặt kỹ thuật xây dựng văn bản.

Sau khi xây dựng xong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhiều lần tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ và các luật sư; đã gửi Dự thảo để Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư tổ chức lấy ý kiến của các luật sư thành viên.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các luật sư, các Đoàn luật sư, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Tổ xây dựng Dự thảo Điều lệ đã chỉnh lý. Với sự hỗ trợ của Dự án JICA, Tổ công tác trình bản Dự thảo lần thứ 4 để lấy ý kiến, sau đó tổng hợp trình Hội đồng luật sư toàn quốc theo quy định.

Hội thảo sẽ diễn ra trong cả ngày 27/12/2019.

100 views0 comments