Hội thảo về Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định 123/2013/NĐ- CP ngày 14.10.2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; trên cơ sở Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt ngày 28.8.2015; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Nội quy tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Sau phần khai mạc của Ban Tổ chức, Luật sư Hoàng Huy Được nêu rõ yêu của chương trình Hội thảo và đưa ra những quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam với việc xây dựng Nội quy Đoàn luật sư. Tiếp đó, Luật sư Đào Ngọc Chuyền trình bày tóm tắt Tham luận của Luật sư Nguyễn Văn Chiến- Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội với chủ đề Sự cần thiết ban hành Nội quy Đoàn luật sư đồng thời giới thiệu về nội dung Dự thảo Nội quy để các đại biểu tham dự cho ý kiến. Với gợi ý những vấn đề cần đi sâu và tập trung trong nội dung Dự thảo Nội quy của Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, đã có rất nhiều ý kiến của các đại biểu tâm huyết về việc xây dựng Nội quy của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Đa số ý kiến cho rằng sự cần thiết sớm ban hành Nội quy của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhưng vẫn băn khoăn về tên gọi mặc dù đã được quy định. Nhiều đại biểu cho ý kiến về phần bố cục cũng như nội dung và tập trung vào một số vấn đề như xác định nghề luật sư là đặc thù, nguy hiểm nên cần có quy định việc bảo vệ các luật sư thành viên; cơ cấu, tiêu chuẩn của Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm cũng như các thành viên; mối quan hệ của Đoàn luật sư với các Tổ chức hành nghề; cơ chế phối hợp giữa Ban Chủ nhiệm với Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật sao cho có hiệu quả tốt nhất; chế độ báo cáo; vấn đề trang phục luật sư và đặc biệt là cần nghiên cứu tiêu chuẩn đặc thù việc hạn chế gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sao cho vừa phù hợp quy định của pháp luật nhưng cũng đảm bảo giữ uy tín cho luật sư Thủ đô …

Chương trình hội thảo kết thúc muộn hơn dự định với gần 30 ý kiến đầy tâm huyết của các đại biểu tham dự. Thay mặt các luật sư chủ trì chương trình hội thảo, Luật sư Hoàng Huy Được- Phó Chủ nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của các luật sư và tóm tắt nội dung chương trình hội thảo, tiếp thu các ý kiến và sẽ hoàn chỉnh Dự thảo Nội quy một cách đầy đủ nhất để trình Đại hội đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông qua trong thời gian sớm nhất ./. 

5 views0 comments