Khóa bồi dưỡng: "Kỹ năng hành nghề của luật sư trong sở hữu trí tuệ và cách giải quyết tranh chấp"

Kính gửi các luật sư, tổ chức hành nghề, doanh nghiệp!

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 và được sự tài trợ của Dự án JPP, Trong tháng 5/2015 tại Hà Nội,Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam - Liên đoàn luật sư Việt Nam thông báo tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư như sau:

Chuyên đề khóa bồi dưỡng: ""Kỹ năng hành nghề của luật sư trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và phương pháp giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ"

Thời gian: Cả ngày 30/05/2015 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Nhà Khách số 8 Chu Văn An, thành phố Hà Nội

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Thạc sĩ, Luật sư Lê Xuân Lộc - Công ty TNHH Tư vấn Tilleke&Gibbins

- Luật sư Thomas J. Treutler - Công ty TNHH Tư vấn Tilleke&Gibbin

- Luật sư Nguyễn Thị Mai Linh - Công ty TNHH Tư vấn Tilleke&Gibbin

Học viên tham dự khóa bồi dưỡng được cung cấp tài liệu về khóa học, giải khát giữa giờ và được cấp giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư (thời gian học được tính vào thời gian tham gia khoá bồi dưỡng theo Thông tư 10/2014/TT-BTP).

GHI CHÚ: Để việc cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng bắt buộc theo Thông tư 10/2014/TT-BTP yêu cầu mỗi luật sư tham gia ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Số thẻ luật sư, cấp ngày , trực thuộc Đoàn luật sư

Mọi thông tin chi tiết xin Quý vị luật sư, Quý cơ quan xem trong Thông báo đính kèm.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

THÔNG BÁO LỚP 30/5

22 views0 comments