Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất nội dung triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Thực tiễn công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) thời gian qua đã khẳng định chính sách TGPL và việc ra đời Luật TGPL là đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và điều kiện của nước ta. TGPL cũng khẳng định được vai trò trong chính sách xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách dân tộc và quan điểm về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong điều kiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, công tác TGPL hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như; hệ thống tổ chức thực hiện TGPL chưa phù hợp và hoạt động chưa hiệu quả so với nhu cầu thực tiễn, hình thức dàn trải chưa bảo đảm đúng trọng tâm là cung cấp vụ việc TGPL nhất là trong lĩnh vực tố tụng… những hạn chế, bất cập nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân về thể chế như một số mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong Chiến lược quá cao so với nguồn nhân lực và năng lực thực tế, chưa phù hợp với các vùng, miền.

Ngày 01/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPl giai đoạn 2015 – 2025. Đề án lấy người được TGPL làm trung tâm tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển công tác TGPl trong thời gian tới nhằm mang lại lợi ích trực tiếp là đối tượng thụ hưởng dịch vụ TGPL, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL bảo đảm quyền con người và lợi ích hợp pháp của họ. Trong Đề án cũng đã nêu, các trung tâm TGPL nhà nước có lộ trình chuyển từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL. Nhà nước tập trung quản lý, điều phối nguồn lực. Người thực hiện TGPL là Trợ giúp viên pháp lý và luật sư, hướng tới việc người thực hiện TGPL chủ yếu là luật sư giai đoạn sau 2025, Nhà nước ký hợp đồng thường xuyên hoặc hợp đồng vụ việc với luật sư.


Phát biểu tại Hội nghị, LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, để thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, LĐLSVN cũng đồng tình và mong muốn sẽ ký Quy chế phối hợp với Bộ Tư pháp thông qua Cục Bổ trợ Tư pháp cũng như các Đoàn luật sư (ĐLS) với Sở Tư pháp thông qua Trung tâm TGPL về hoạt động TGPL để các luật sư thành viên và tổ chức hành nghề luật sư thực hiện hiệu quả hơn. Hiện nay, các luật sư và tổ chức hành nghề đang tham gia vào các trung tâm TGPL để thực hiện các nhiệm vụ về TGPL một cách tự phát, mạnh ai nấy làm; nếu Quy chế được ký kết thì Liên đoàn và các ĐLS sẽ có cơ sở pháp lý để huy động đội ngũ luật sư tham gia hiệu quả hơn, có kế hoạch đóng góp tích cực vào trong công tác TGPL. LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh tin tưởng rằng, trong thời gian tới, nếu hoạt động được triển khai một cách đồng bộ giữa Bộ Tư pháp và LĐLSVN, Sở Tư pháp và các ĐLS thì sự đóng góp của LĐLSVN vào TGPL sẽ đem lại những hiệu quả tích cực hơn.

3 views0 comments