Nghị quyết số 02/NQ-HĐLSTQ ngày 12/10/2015 của Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II phiên họp lần

Nghị quyết số 02/NQ-HĐLSTQ ngày 12/10/2015 của Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II phiên họp lần thứ II:

10 views0 comments