Quyết định số 1573 ngày 28/8/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư VN

27 views0 comments