Quyết định số 84/QĐ-BTV ngày 07/9/2015 của Ban Thường vụ LĐLSVN về việc thu hồi Thẻ Luật sư

Quyết định số 84/QĐ-BTV ngày 07/9/2015 của Ban Thường vụ LĐLSVN về việc thu hồi Thẻ Luật sư;


7 views0 comments