Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

BỘ TƯ PHÁP                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 623/QĐ-BTP                                      

                                      Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư  

-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

         Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

         Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

           Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư số 11794/TP/LS-CCHN cấp ngày 01/7/2015 của bà Hoàng Thị Khánh Linh sinh ngày 10/01/1988 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư.

Chứng chỉ hành nghề luật sư nêu trên của bà Hoàng Thị Khánh Linh không còn giá trị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Khánh Linh có trách nhiệm nộp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư số 11794/TP/LS-CCHN cấp ngày 01/7/2015 cho Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và bà Hoàng Thị Khánh Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình (để biết);

- Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn (để biết);

- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Tiến Dũng

29 views0 comments