Sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và LĐLSVN về TGPL miễn phí của Luật sư

47 views0 comments