Tọa đàm trao đổi về hoạt động bồi dưỡng năm 2015 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trong thời gian qua, LĐLSVN đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng cho luật sư trong cả nước với khoảng 5 nghìn lượt luật sư tham gia. Ngoài các chuyên đề về bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề cho luật sư trên các lĩnh vực, Liên đoàn chú trọng tổ chức cho các luật sư học tập Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam nhằm phát triển đội ngũ luật sư có trình độ, kỹ năng, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng. Bên cạnh đó, các Đoàn Luật sư cũng đã chủ động tổ chức các lớp về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Để thực hiện được nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của mình, luật sư phải không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật và hiểu biết về văn hóa xã hội nói chung, rèn luyện tu dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề. Điều này cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư là hết sức quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển đội ngũ luật sư cả về số lượng và chất lượng. Thực tế trong thời gian qua, LĐLSVN đã rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư và coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện, tuy nhiên kết quả vẫn còn có những hạn chế.

Nếu như việc đào tạo nghề luật sư là đào tạo nguồn để một người là cử nhân luật có thể trở thành luật sư, thì bồi dưỡng luật sư giúp cho người đã là luật sư được nâng cao them hiểu biết về pháp luật, nhất là những quy định mới của pháp luật trong nước, quốc tế; nâng cao về kỹ năng hành nghề, bản lĩnh nghề nghiệp.

Về dự kiến kế hoạch bồi dưỡng trong năm 2016, LS. TS Nguyễn Đình Thơ cho biết: Liên đoàn phải xây dựng và tổ chức tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho luật sư trên cơ sở rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trong thời gian qua, chú trọng đến nhu cầu bồi dưỡng của luật sư, bám sát những vấn đề, lĩnh vực mà luật sư đang quan tâm; tập trung vào công tác xây dựng tài liệu bồi dưỡng, thẩm định bài giảng để đảm bảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng; xây dựng các chuyên đề phù hợp với nhu cầu học tập, thực tiễn hành nghề của luật sư để thu hút nhiều hơn nữa các luật sư tham gia học tập; xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng để phục vụ cho công tác bồi dưỡng của Liên đoàn.

Hiện nay, Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp và tăng cường hội nhập quốc tế, do vậy cần chú trọng các luật sư phải có hiểu biết sâu về pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế, có trình độ ngoại ngữ, mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng luật sư; có kỹ năng hành nghề để tham gia bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, góp phần bảo vệ công lý và sự nghiệp phát triển đất nước./.

11 views0 comments