TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ VI NĂM 2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM.

Ngày 04/6/2022, Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III tổ chức phiên họp lần thứ VI. Phiên họp do LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và 04 Phó chủ tịch gồm Luật sư Phan Trung Hoài, Luật sư Lưu Tiến Dũng, Luật sư Nguyễn Hải Nam và Luật sư Đào Ngọc Chuyền, đồng chủ trì, cùng sự tham dự của 16/21 Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Nội dung phiên họp bao gồm: Thông qua quy chế hoạt động của một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 của các Ủy ban và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


Các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn cùng nhau thảo luận


Tại phiên họp, các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thảo luận, góp ý, đưa ra nhiều ý kiến để bổ sung nhằm hoàn thiện các dự thảo quy chế và kế hoạch hoạt động năm 2022 của các Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Theo đó, một số ý kiến tập trung vào: (1) Đối với hoạt động của Trung Tâm tư vấn Pháp Luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cần sớm hoàn thiện cơ cấu nhân sự để Trung tâm nhanh chóng đi vào hoạt động; bổ sung thêm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào phần chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; (2) Đối với quy chế đối ngoại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động đối ngoại, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan có thẩm quyền nếu xảy ra vi phạm; Các tổ chức hành nghề Luật sư khi hoạt động đối ngoại cần có trách nhiệm báo cáo trước và sau với Liên đoàn Luật sư Việt Nam về hoạt động đối ngoại đó; (3) Đối với quy chế Quản lý và sử dụng thẻ Luật sư: Đề xuất thành lập Tổ Công tác về thay đổi mẫu Thẻ Luật sư mới trên tinh thần chuyển đổi số, tích hợp các thông tin, quét mã vạch, QR, sao cho phù hợp với thực tiễn hành nghề của luật sư.


Sau khi thảo luận và trên cơ sở biểu quyết tại phiên họp, Ban thường vụ Liên đoàn quyết định: (1) Thông qua quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III. Giao Ủy ban Quan hệ Quốc tế tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn để hoàn chỉnh Quy chế hoạt động, trình Thường trực Liên đoàn thay mặt Ban Thường vụ ký ban hành; (2) Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 của các Ủy ban và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm: Ủy ban Kinh tế - Tài chính; Ủy ban Giám sát và Hỗ trợ Luật sư; Ủy ban Xây dựng pháp luật và Hỗ trợ pháp lý; Ủy ban Khen thưởng - Kỷ luật; Ủy ban Đào tạo - Bồi dưỡng; Câu Lạc bộ Luật sư thương mại Quốc tế Việt Nam.


Kết thúc phiên họp, LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ tiếp tục xem xét, gửi ý kiến bổ sung (nếu có) về Văn phòng Liên đoàn để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn trong phiên họp tiếp theo./.

101 views0 comments