Từ 15-18/10/2014: LĐLSVN tổ chức họp Ban Thường vụ và Hội đồng Luật sư toàn quốc

Dự kiến, tại phiên họp thứ XXVI của Ban Thường vụ, những nội dung chính sẽ tập trung thảo luận, quyết định gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư về Đề án nhân sự và danh sách ứng cử viên dự kiến giới thiệu bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II; thông qua Danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số công tác khác có liên quan để chuẩn bị trình ra Hội đồng Luật sư toàn quốc. Cuộc họp Hội đồng Luật sư toàn quốc sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II. Cụ thể, những nội dung chính sẽ được xem xét, trao đổi, quyết định gồm: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư vào Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II của LĐLSVN và toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II của LĐLSVN để trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và Lãnh đạo LĐLSVN; Đề án nhân sự bầu Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Lãnh đạo LĐLSVN; Báo cáo tổng kết công tác tài chính nhiệm kỳ I và phương hướng tài chính nhiệm kỳ II của LĐLSVN; Báo cáo tài chính về Dự án JPP, JICA; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư vào Dự thảo Điều lệ LĐLSVN và toàn văn Dự thảo Điều lệ LĐLSVN; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư về Đề án nhân sự và Danh sách ứng cử viên dự kiến giới thiệu bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II; đồng thời bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm và thông qua dự kiến danh sách ứng cử viên được giới thiệu bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II, Ban Thường vụ, Lãnh đạo LĐLSVN nhiệm kỳ II. Tại cuộc họp này, Hội đồng Luật sư toàn quốc cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo Nội quy, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo LĐLSVN để trình Đại hội; thông qua danh sách đại biểu tham dự và Chương trình Đại hội cũng như chuẩn bị công tác hậu cần và truyền thông cho Đại hội. Bên canh đó, theo chương trình cuộc họp cũng sẽ thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban giám sát, Ban kiểm phiếu và quyết định thời gian, địa điểm, triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II. Đây là phiên họp quan trọng của Hội đồng Luật sư toàn quốc để bàn và quyết định những vẫn đề cần thiết cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II. Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin tới các luật sư đồng nghiệp về kết quả của các phiên họp quan trọng này.

2 views0 comments