Thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC---*---

Số: 04 /TB-HĐKT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO         Về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư                              khu vực phía Bắc

        Kính gửi: Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố                                    trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc                                    (Tính từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-LĐLSVN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc, Hội đồng kiểm tra thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc lần thứ hai năm 2014, cụ thể như sau: 1. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư  vào ngày 26, 27, 28 tháng 12 năm 2014, cho người tập sự hành nghề luật sư đủ điều kiện tham dự kiểm tra theo quy định của Luật Luật sư và Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.  1.1. Đối tượng tham dự kiểm tra - Những người tập sự hành nghề luật sư học chương trình đào tạo nghề luật sư với thời gian là 06 tháng đã tập sự hành nghề luật sư đủ 18 tháng; - Những người được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng vẫn phải tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư; - Người không đạt yêu cầu kiểm tra và hoãn kiểm tra trong các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước. 1.2. Điều kiện tham dự kiểm tra Người tập sự hành nghề luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự; có bản báo cáo quá trình tập sự hành nghề; có nhận xét của luật sư hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi nhận tập sự; được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2013/TT-BTP, xác nhận hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Thời gian tập sự cho người tập sự hành nghề luật sư tính từ ngày được Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư đến hết ngày 25/12/2014. 2. Địa điểm tổ chức kiểm tra: Học viện Tư pháp, số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 3. Kinh phí tổ chức: Nguồn kinh phí tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ lấy từ nguồn phí kiểm tra do người tham dự kiểm tra đóng góp. Số tiền và thời hạn nộp phí kiểm tra sẽ được thông báo cho các Đoàn luật sư và người tham dự kiểm tra sau khi Liên đoàn thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. 4. Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định tại Điều 22 Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013, cụ thể như sau: - Bài kiểm tra viết thứ nhất về kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác (180 phút) bắt đầu từ 6h30 ngày 27/12/2014; - Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (90 phút) bắt đầu từ 13h00 ngày 27/12/2014; - Kiểm tra thực hành bắt đầu từ 7h00 ngày 28/12/2014. Đề nghị người tập sự hành nghề luật sư thực hiện đúng thời gian theo thông báo này. 5. Người tập sự hành nghề luật sư gửi hồ sơ tham dự kiểm tra về Đoàn luật sư nơi mình đăng ký tập sự. Các Đoàn luật sư lập danh sách và tập hợp hồ sơ người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư đăng ký tham dự kiểm tra, gửi về Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc chậm nhất vào ngày 24 tháng 11 năm 2014 (Theo phụ lục 1);           Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm: - Bản sao Quyết định công nhận tập sự của Đoàn Luật sư (Bản sao có chứng thực); - Bản sao bằng cử nhân luật (Bản sao có chứng thực);           - Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư (Phụ lục 2);           - Bản chính Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự (các trường hợp thí sinh có thời gian tập sự trước ngày 15/01/2014 phải viết sổ nhật ký tập sự từ ngày 15/01/2014 trở về sau cho đến hết thời gian tập sự) (Phụ lục 3).           Đoàn luật sư tổng hợp hồ sơ tham dự kiểm tra của người tập sự gửi Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư để thẩm định.           Đối với người tập sự không đạt yêu cầu hoặc hoãn kiểm tra ở kỳ kiểm tra trước liền kề kỳ kiểm tra này thì không phải làm lại hồ sơ tham dự kiểm tra, nhưng phải có bản đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (phụ lục 6) và hồ sơ kiểm tra thực hành, có xác nhận và đề nghị của Đoàn luật sư.            Trong trường hợp người tập sự được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư thì phải gửi kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư (bản sao có chứng thực). 6. Thí sinh chuẩn bị hồ sơ kiểm tra thực hành về một vụ việc đã thực hiện trong quá trình tập sự gồm 04 bộ được đóng quyển, trong đó 03 bộ nộp về Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra KQTSHNLS khu vực phía Bắc tại Văn phòng Liên đoàn chậm nhất vào ngày 24 tháng 12 năm 2014 và 01 bộ thí sinh sử dụng khi kiểm tra thực hành. 6.1.Về nội dung của Hồ sơ kiểm tra thực hành - Thí sinh có thể lựa chọn chuẩn bị hồ sơ về một vụ án hoặc vụ việc tư vấn theo sự phân công của luật sư hướng dẫn. - Không chấp nhận các hồ sơ vụ việc chỉ mang tính dịch vụ, thủ tục hành chính như: thành lập doanh nghiệp trong nước; bổ sung ngành nghề kinh doanh; tăng giảm vốn; thay đổi người đại diện pháp luật; xin cấp GCNQSD đất; thủ tục khai nhận di sản thừa kế. - Bìa hồ sơ kiểm tra thực hành (phụ lục 4) - Đề cương chi tiết nội dung hồ sơ kiểm tra thực hành (phụ lục 5) 6.2.Về hình thức của Hồ sơ kiểm tra thực hành:           - Hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đánh máy bằng font “Time New Roman” Size 14; trên giấy khổ A4, lề trên, dưới 2cm; lề trái: 3 cm; lề phải: 2cm. Khoảng cách giữa 2 paragraph từ 6pt đến 12pt.           - Về số trang hồ sơ kiểm tra thực hành:  Phần 1 đến phần 4 phải có ít nhất là 08 trang, phần 5 không hạn chế số trang.           - Hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đóng quyển và có trang bìa. Nội dung của trang bìa theo phụ lục số 4.           - Hồ sơ kiểm tra thực hành phải có chữ ký xác nhận của luật sư hướng dẫn về vụ việc nêu trong hồ sơ, có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư.  - Đối với người không đạt yêu cầu và hoãn kiểm tra trong kỳ kiểm tra KQTSHNLS trước liền kề kỳ kiểm tra này thì phải làm lại hồ sơ kiểm tra thực hành, không buộc phải có xác nhận của luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư.             Người tập sự hành nghề luật sư không được sao chép báo cáo quá trình tập sự hoặc sử dụng hồ sơ kiểm tra thực hành của người tập sự hành nghề luật sư khác để làm hồ sơ tham dự kiểm tra. 7. Hội đồng kiểm tra sẽ thông qua và quyết định danh sách người tập sự  đủ điều kiện tham dự kiểm tra, danh sách người tập sự không đủ điều kiện tham dự kiểm tra và gửi về các Đoàn luật sư chậm nhất vào ngày 8 tháng 12 năm 2014. Đề nghị người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư nghiên cứu Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư để biết thêm quy định cụ thể về các vấn đề trên. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư có tên trong danh sách tham dự kiểm tra. Lưu ý: - Khi tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, thí sinh phải xuất trình Chứng minh nhân dân; - Các thông tin liên quan đến việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ được đăng tải trên website:  www.liendoanluatsu.org.vn - Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc theo địa chỉ: Liên đoàn luật sư Việt Nam, số 02 ngõ 102 đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 043.776.5685/776.5686, fax: 043. 776.5689.  Email: ldlsvietnam@gmail.com. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Tư pháp (để b/c); - Chủ tịch LĐLSVN (để b/c) - Các Phó Chủ tịch Liên đoàn; - Cục Bổ trợ tư pháp – BTP; - Thành viên Hội đồng kiểm tra; - Ban Thư ký HĐKTKVPB; - Lưu: VPLĐ.                                                                                             

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh

121 views0 comments