Về việc sử dụng Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư trong kỳ Kiểm tra KQTSHNLS năm 2019527 views0 comments