Quyết định của Liên Đoàn Luật Sư

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

banner_06.png
tai_lieu_huong_dan.png
dang_ban_dien_thoai.png
Quyết định số 76/QĐ-HĐLSTQ ngày 28/4/2016 của Hội đồng luật sư toàn quốc về việc phê duyệt "Nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm của LĐLSVN trong năm 2016"

Ngày ban hành:

27 tháng 4, 2016

Số/kýhiệu

76/QĐ-HĐLSTQ

Quyết định số 08/QĐ-LĐLSVN, ngày 18/02/2014 của Chủ tịch LĐLSVN về việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

17 tháng 2, 2014

Số/kýhiệu

08/QĐ-LĐLSVN

Tải xuống
Quyết định số 09/QĐ-LĐLSVN, ngày 18/02/2014 của Chủ tịch LĐLSVN về việc bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

17 tháng 2, 2014

Số/kýhiệu

09/QĐ-LĐLSVN

Quyết định số 98/QĐ-LĐLSVN, ngày 20/11/2013 của Chủ tịch LĐLSVN về việc thành lập Tạp chí Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

19 tháng 11, 2013

Số/kýhiệu

98/QĐ-LĐLSVN

Quyết định số 67/QĐ-LĐLSVN, ngày 8/10/2012 của Chủ tịch LĐLSVN Về việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

7 tháng 10, 2012

Số/kýhiệu

67/QĐ-LĐLSVN

Quyết định số 68/QĐ-BTV, ngày 05/10/2012 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật luật sư

Ngày ban hành:

4 tháng 10, 2012

Số/kýhiệu

68/QĐ-BTV

Quyết định số 68/QĐ-BTV, ngày 05/10/2012 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật luật sư

Ngày ban hành:

4 tháng 10, 2012

Số/kýhiệu

68/QĐ-BTV