Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

43/QĐ-BTV

Quy chế quản lý tài chính và sử dụng tài sản Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

42/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

41/QĐ-BTV

Quy chế quản lý và sử dụng Thẻ luật sư

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

40/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động Tạp chí luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

39/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

38/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

37/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng

Ngày ban hành:

1 tháng 4, 2016

Số/kýhiệu

36/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

35/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

34/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ quốc tế

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

33/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

32/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Kinh tế, tài chính

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

31/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khen thưởng, kỷ luật

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

30/QĐ-BTV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát

Ngày ban hành:

24 tháng 6, 2019

Số/kýhiệu

29/QĐ-BTV

Quy chế giám sát tổ chức và hoạt động luật sư

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2019

Số/kýhiệu

28/QĐ-HĐLSTQ

Quy chế làm việc của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, các cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc của LĐLSVN

Ngày ban hành:

3 tháng 2, 2016

Số/kýhiệu

27/QĐ-HĐLSTQ

Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam

Ngày ban hành:

27 tháng 8, 2015

Số/kýhiệu

1